Kodeks etyki

code-of-ethics.header.imgAlt

Kodeks etyki określa zasady i wytyczne, którymi kierujemy się w ramach prowadzonej przez OChK działalności biznesowej, aby promować etyczne zachowania i zapobiegać nadużyciom.

code-of-ethics.header.imgAlt

Jesteśmy organizacją działającą zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, normami etycznymi oraz najlepszymi praktykami i standardami rynkowymi. W swoich działaniach dążymy do budowania długoterminowej wartości spółki z korzyścią dla wszystkich grup interesariuszy, w tym pracowników, klientów i właścicieli, a także z poszanowaniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ESG.

Wartości, na których chcemy budować zarówno kulturę organizacyjną, jak i relacje z otoczeniem zewnętrznym, to: współodpowiedzialność, bezpieczeństwo, profesjonalizm, proaktywność, szacunek i zgodność. Każda z nich została zdefiniowana w kodeksie przez przykłady etycznych zachowań, które wspierają realizację strategii biznesowej OChK.

W naszej pracy łączymy najnowsze technologie i ludzi, którzy potrafią je wykorzystać w praktyce. Działamy w interdyscyplinarnych zespołach, cenimy otwartość, konstruktywny dialog, kulturę dzielenia się wiedzą oraz chęć ciągłego rozwijania indywidualnych kompetencji. Ich suma tworzy wartość dodaną i wzmacnia siłę naszej firmy. Dzięki temu organizacje, z którymi współpracujemy, mogą w pełni wykorzystać potencjał chmury w realizacji swojej strategii biznesowej.

Nasz kodeks ma charakter partycypacyjny: jego treść została wypracowana przez przedstawicieli wszystkich zespołów podczas warsztatów oraz uzgodnień z kadrą zarządzającą. Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników i współpracowników OChK, a jakiekolwiek naruszenia zawartych w nim zasad należy informować zgodnie z obowiązującą procedurą zgłaszania naruszeń.

Data aktualizacji: styczeń 2023

Nasze wartości