Kodeks etyki

code-of-ethics.header.imgAlt

Kodeks etyki określa zasady i wytyczne, którymi kierujemy się w ramach prowadzonej przez OChK działalności biznesowej, aby promować etyczne zachowania i zapobiegać nadużyciom.

code-of-ethics.header.imgAlt

Jesteśmy organizacją działającą zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, normami etycznymi oraz najlepszymi praktykami i standardami rynkowymi. W swoich działaniach dążymy do budowania długoterminowej wartości spółki z korzyścią dla wszystkich grup interesariuszy, w tym pracowników, klientów i właścicieli, a także z poszanowaniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ESG.

Wartości, na których chcemy budować zarówno kulturę organizacyjną, jak i relacje z otoczeniem zewnętrznym, to: współodpowiedzialność, bezpieczeństwo, profesjonalizm, proaktywność, szacunek i zgodność. Każda z nich została zdefiniowana w kodeksie przez przykłady etycznych zachowań, które wspierają realizację strategii biznesowej OChK.

W naszej pracy łączymy najnowsze technologie i ludzi, którzy potrafią je wykorzystać w praktyce. Działamy w interdyscyplinarnych zespołach, cenimy otwartość, konstruktywny dialog, kulturę dzielenia się wiedzą oraz chęć ciągłego rozwijania indywidualnych kompetencji. Ich suma tworzy wartość dodaną i wzmacnia siłę naszej firmy. Dzięki temu organizacje, z którymi współpracujemy, mogą w pełni wykorzystać potencjał chmury w realizacji swojej strategii biznesowej.

Nasz kodeks ma charakter partycypacyjny: jego treść została wypracowana przez przedstawicieli wszystkich zespołów podczas warsztatów oraz uzgodnień z kadrą zarządzającą. Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników i współpracowników OChK, a jakiekolwiek naruszenia zawartych w nim zasad należy informować zgodnie z obowiązującą procedurą zgłaszania naruszeń.

Data aktualizacji: styczeń 2023

Nasze wartości

Ikona sekcji Współodpowiedzialność

Współodpowiedzialność

Jesteśmy jedną drużyną i gramy do jednej bramki

 1. Cele firmy są moimi celami, identyfikuję się z nimi.
 2. Moje cele są ważne dla firmy i dla osób, z którymi współpracuję.
 3. Koncentrujemy się na projektach, które przyczyniają się do rozwoju firmy i realizacji jej strategii biznesowej.
 4. Pomagamy klientom zrealizować ich cele, jesteśmy solidarnie odpowiedzialni za projekty.
 5. Wspólnie odpowiadamy przed interesariuszami.
 6. Jesteśmy proaktywni, stale szukamy nowych dróg do rozwoju firmy.
 7. Rekomendujemy klientom rozwiązania, które są dla nich najlepsze kierując się naszą wiedzą i doświadczeniem.
 8. Do swojej pracy podchodzimy odpowiedzialnie, ponosimy konsekwencje swoich decyzji i działań.
Ikona sekcji Współodpowiedzialność

Współodpowiedzialność

Ikona sekcji Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Ikona sekcji Profesjonalizm

Profesjonalizm

Ikona sekcji Proaktywność

Proaktywność

Ikona sekcji Szacunek

Szacunek

Ikona sekcji Zgodność

Zgodność

Ikona sekcji Współodpowiedzialność

Współodpowiedzialność

Jesteśmy jedną drużyną i gramy do jednej bramki

 1. Cele firmy są moimi celami, identyfikuję się z nimi.
 2. Moje cele są ważne dla firmy i dla osób, z którymi współpracuję.
 3. Koncentrujemy się na projektach, które przyczyniają się do rozwoju firmy i realizacji jej strategii biznesowej.
 4. Pomagamy klientom zrealizować ich cele, jesteśmy solidarnie odpowiedzialni za projekty.
 5. Wspólnie odpowiadamy przed interesariuszami.
 6. Jesteśmy proaktywni, stale szukamy nowych dróg do rozwoju firmy.
 7. Rekomendujemy klientom rozwiązania, które są dla nich najlepsze kierując się naszą wiedzą i doświadczeniem.
 8. Do swojej pracy podchodzimy odpowiedzialnie, ponosimy konsekwencje swoich decyzji i działań.
Ikona sekcji Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest fundamentem naszych działań

 1. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów.
 2. Stosujemy najlepsze praktyki i standardy w obszarze bezpieczeństwa informacji zarówno w relacjach z interesariuszami zewnętrznymi jak i wewnątrz organizacji.
 3. Przywiązujemy wagę do warunków, w jakich pracujemy.
 4. Wspieramy siebie w trudniejszych sytuacjach osobistych.
 5. Dbamy o siebie nawzajem i zachęcamy do zdrowego stylu życia.
Ikona sekcji Profesjonalizm

Profesjonalizm

Dostarczamy usługi najwyższej jakości

 1. Jesteśmy profesjonalni: robimy to, co mówimy, i mówimy to, co robimy.
 2. Jesteśmy konsekwentni w realizacji celów.
 3. Dbamy o jakość dostarczanych rozwiązań.
 4. Stawiamy na pracę zespołową i uczymy się od siebie nawzajem.
 5. Razem staramy się osiągnąć więcej niż każdy z nas z osobna.
 6. Wyciągamy wnioski i uczymy się na błędach.
 7. Komunikujemy się precyzyjnie, prosto i zrozumiale, dbając o normy językowe oraz dostosowując przekaz do odbiorcy.
 8. Znamy swoją wartość i potrafimy ją zmonetyzować.
Ikona sekcji Proaktywność

Proaktywność

Jesteśmy otwarci na odkrywanie nowych technologii

 1. Nie dostarczamy wyłącznie 'pudełkowych' rozwiązań - patrzymy czy możemy zrobić więcej i lepiej.
 2. Odważnie szukamy nowych szans biznesowych dla firmy.
 3. Nie boimy się eksperymentować.
 4. Mamy odwagę proponować klientom prototypowe narzędzia.
 5. Doświadczenie zdobyte w projektach przekuwamy w nowe inicjatywy.
 6. Nie spoczywamy na laurach i szukamy nieszablonowych rozwiązań.
 7. Myśląc o projekcie patrzymy szerzej niż przez pryzmat technologii.
 8. Z zaangażowaniem dzielimy się naszą wiedzą i ciągle doskonalimy swoje umiejętności.
 9. Nie udajemy, gdy czegoś nie wiemy, nie boimy się pytać, by uzupełnić wiedzę.
 10. Uważnie śledzimy co robi rynek i staramy się być krok przed konkurencją.
Ikona sekcji Szacunek

Szacunek

Szanujemy pracę i siebie nawzajem

 1. Traktujemy się z szacunkiem zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
 2. Rozmawiamy ze sobą i słuchamy się wzajemnie.
 3. Czas każdego z nas jest równie wartościowy.
 4. Cenimy pracę każdego z nas.
 5. Jesteśmy dla siebie uprzejmi i mamy do siebie zaufanie.
 6. Nie boimy się zwrócić uwagi komuś, kto wyraźnie przekracza granice dobrego zachowania i nie wahamy się sygnalizować tego 'wyżej'.
 7. Nie piętnujemy nieintencjonalnie popełnionych błędów, wyciągamy z nich wnioski na przyszłość.
 8. Doceniamy różnorodność i indywidualny wkład każdego z nas zarówno w realizowane projekty, jak i budowę kultury organizacji.
Ikona sekcji Zgodność

Zgodność

Zapewniamy zgodność z prawem, regulacjami i dobrymi praktykami

 1. Wspieramy klientów w korzystaniu z usług chmurowych w zgodzie z obowiązującymi ich regulacjami.
 2. Działamy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz regulacjami branżowymi.
 3. Przeciwdziałamy praktykom korupcyjnym, mobbingowi i innym społecznie i kulturowo nieakceptowalnym zachowaniom w tym dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne lub polityczne.
 4. Przeciwdziałamy konfliktom interesów.
 5. Umożliwiamy anonimowe zgłaszanie naruszeń sygnalistom.