POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU OCHK.CLOUD

1. Definicje

1.1. Administrator lub OChK – Operator Chmury Krajowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 62, 00-844 Warszawa.

1.2. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności Serwisu ochk.cloud

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez OChK pod adresem ochk.cloud

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, OChK zbiera dane w zakresie niezbędnym do jego prowadzenia i udostępniania jego funkcji Użytkownikom, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania informacji, w tym Danych osobowych, w szczególności gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez ochk

KORZYSTANIE Z SERWISU

3.1. Informacje gromadzone za pośrednictwem Serwisu, w tym Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są przez Administratora:

3.1.1. w celu udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości prowadzenia Serwisu i udostępniania jego funkcji Użytkownikom;

3.1.2 w celach statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, ich preferencji a także sposobu korzystania z Serwisu, w celu udoskonalania udostępnianych w Serwisie funkcji oraz publikowanych treści;

3.1.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

3.2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do udostępniania funkcji w Serwisie). Podstawą prawną przetwarzania, zebranych w logach informacji, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na realizacji celów związanych z udostępnianiem funkcji Serwisu, w tym udostępnianiem treści gromadzonych w Serwisie, realizacji celów technicznych, administracyjnych wiążących się z zarządzaniem tym systemem, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa systemu informatycznego, a także na realizacji celów statystycznych.

FORMULARZE KONTAKTOWE

3.3. OChK zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a brak ich podania skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.4. Dane osobowe są przetwarzane:

3.4.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na efektywnym prowadzeniu komunikacji z Użytkownikami;

3.4.2. w celach ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie jego praw;

3.4.3. w celach umożliwienia Użytkownikom wyrażenia zgód marketingowych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obsłudze zgód Użytkowników na konkretny kanał komunikacji marketingowej.

3.4.4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych osobowych przez OChK znajdują się w Klauzuli informacyjnej RODO, dostępnej pod linkiem.

4. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

4.1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Linkedin, Twitter, YouTube). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

4.2. W zakresie, w jakim Dane osobowe osób odwiedzających portale społecznościowe przetwarzane są przez administratorów tych serwisów, zastosowanie mają odrębne polityki prywatności udostępniane przez te podmioty.

5. Newsletter

5.1. Świadczenie Użytkownikowi usługi Newsletter wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu świadczenia usługi Newsletter, a brak ich podania skutkuje brakiem możliwości korzystania z usługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

5.2. Dane osobowe są przetwarzane:

  • w celu świadczenia usługi Newsletter – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania adresu poczty elektronicznej do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach usługi Newsletter – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na informowaniu o świadczonych, dostarczanych lub udostępnianych przez Administratora usługach oraz ich promowaniu w ramach świadczenia usługi Newsletter na zamówienie Użytkownika;
  • w celu obsługi ewentualnych sugestii lub propozycji dotyczących zawartości Newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na doskonaleniu treści zawieranych w Newsletterze i dostosowaniu do potrzeb jego odbiorców;
  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

5.3. W przypadku podania danych niewymaganych, podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu działań marketingowych produktów i usług świadczonych, dostarczanych lub udostępnianych przez Administratora, w tym w celu przedstawiania produktów i usług dopasowanych do zainteresowań i potrzeb klientów.

5.4. Treści zawarte w Newsletterze mogą prowadzić, poprzez linki, do źródłowych miejsc publikacji informacji w serwisach należących do zewnętrznych podmiotów. W takim przypadku dane osobowe osób zapoznających się z dostępną tam informacją, przetwarzane będą przez administratorów tych serwisów, z zastosowaniem odrębnych polityk prywatności udostępnianych przez te podmioty.

6. PLIKI COOKIES

6.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Pliki cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie z Serwisu – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Wykorzystywanie plików cookies przez OChK nie ma na celu identyfikacji Użytkowników. Użytkownicy korzystający z zasobów Serwisu pozostają dla OChK anonimowi, chyba że podają swoje Dane osobowe w formularzach dostępnych w Serwisie.

6.2. Wykorzystanie plików cookies innych niż niezbędne wymaga uzyskania zgody Użytkownika za pośrednictwem deklaracji ustawień cookies w Serwisie lub ustawień przeglądarki Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wykorzystywania plików cookies przed jej wycofaniem - więcej informacji znajduje się w Polityce cookies.

7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzane są do czasu załatwienia sprawy, której dotyczy korespondencja.

7.2. W przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego interesu, a w przypadku wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do czasu uwzględnienia tego sprzeciwu.

7.3. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

7.4. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

8. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Osobom, których dane dotyczą, na warunkach określonych w RODO, przysługują następujące prawa:

8.1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;

8.2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie;

8.3. prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

8.4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

8.5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą, oraz przechowywania danych, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji – lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

8.6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – Osoba, której dane dotyczą może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora; sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;

8.7. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Osoba, której dane dotyczą może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. ODBIORCY DANYCH

9.1. W pewnych przypadkach, o ile jest to konieczne dla osiągnięcia opisanych wyżej celów, Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, świadczącym na rzecz OChK usługi, np. dostawcom systemów i usług informatycznych, podmiotom świadczącym obsługę prawną, a także dostawcom usług audytorskich.

9.2. Dane osobowe mogą być ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

10. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

10.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

10.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych (szczegółowe informacje znajdują się tutaj);

10.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską, które wraz z wymaganymi dodatkowymi środkami bezpieczeństwa zapewniają danym osobowym taką samą ochronę, jaka przysługuje im w Unii Europejskiej (szczegółowe informacje znajdują się tutaj);

10.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

10.2. Dane osobowe, w niezbędnym zakresie, mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w sytuacji współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność w państwach trzecich lub korzystania z rozwiązań informatycznych podmiotów przetwarzających Dane osobowe w państwach trzecich. Lista dostawców i państw, do których Administrator może przekazywać dane, dostępna jest tutaj.

10.3. Aby uzyskać kopię informacji o zabezpieczeniach, które Administrator stosuje przy przekazywaniu danych poza EOG, należy skontaktować się z Administratorem.

11. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

11.1. Administrator wdraża środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez te osoby zadania.

11.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące w zakresie przetwarzania Danych osobowych, zapewniały wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa, by przetwarzanie spełniało wymogi przepisów o ochronie danych osobowych i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

12. DANE KONTAKTOWE

12.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail kontakt@ochk.pl, lub adres siedziby: ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa.

12.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez adres e-mail iod@ochk.pl, lub adres siedziby: ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa.

13. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

13.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

13.2. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od 15 listopada 2023 roku.